A NEAK egyedi méltányosság keretében támogatást nyújthat:

 1. a Magyarországon szakmailag elfogadott, de a finanszírozásba még be nem fogadott eljárások, a befogadott egészségügyi szolgáltatás befogadástól eltérő alkalmazása (implantátum, 18 év felettiek részére történő fogszabályozás), illetve a biztosított által részleges térítési díj megfizetése mellett az egészségbiztosítás terhére igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások (fogpótlás, csontpótló anyag) térítési díjához vagy annak egy részéhez;
 2. a jogszabályi feltételek teljesülése esetén társadalombiztosítási támogatással rendelhető eszközök listáján nem szereplő eszközök (fogpótlás, fogszabályozó készülék) árához;
 3. méltányosságból már támogatott gyógyászati segédeszköz javítási díjához;
 4. már támogatott, egyedi méretvétel alapján gyártott gyógyászati segédeszköz alkatrészének cseréjéhez, amennyiben a cserét a beteg testi állapotában (fogászati statusában) bekövetkezett változás indokolja;
 5. a gyógyászati segédeszközök árához a külön jogszabályban foglaltaktól eltérő gyakorisággal.

Méltányosságból már támogatott fogtechnikai eszköz javítási díjához abban az esetben nyújtható méltányosságból támogatás, amennyiben az eszköz rendeltetésszerű használat közben, a kötelező jótállási időn túl (10 000 Ft bruttó ár feletti eszköz esetén 1 év), de a jogszabály szerinti kihordási időn belül hibásodott meg.

A kérelem benyújtása:

A méltányossági kérelmet az 1. – 4. pontban rögzített esetekben a NEAK Általános Finanszírozási Főosztályához (1139 Budapest, Váci út 73./a), az 5. pontban rögzített esetben a NEAK – biztosított lakóhelye szerint – illetékes Ellátási és Koordinációs Főosztályához kell benyújtani.

Cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy esetében törvényes képviselője jogosult a kérelem aláírására, képviseleti jogának közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal történő igazolásával.

Méltányossági kérelem benyújtására csak a száj szanálását (a fogágy, meglévő fogak szükség szerinti kezelését) követően, a méltányossági kérelem tárgyát képező ellátás megkezdése előtt kerülhet sor.

Az elvégzett kezelések költségeiről szóló számlák utólagos, a NEAK által a biztosított részére történő megtérítése a hatályos jogszabályok értelmében nem lehetséges.

A kérelemnek tartalmaznia kell a biztosított nevét, címét, Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (továbbiakban: TAJ), továbbá mellékelni kell a tájékoztató mellékleteiben foglalt, a tájékoztatóban rögzítettek szerint kitöltött formanyomtatványokat, vagy azokkal azonos adattartalmú dokumentumokat.

Fogorvosi munkadíj átvállalására irányuló kérelemhez csatolni szükséges:

 

 • az ellátást végző egészségügyi szolgáltató nevét, címét, megye- és 4 jegyű NEAK kódját, munkahely 9 jegyű azonosítóját;
 • az ellátást végző orvos nevét, címét, pecsétszámát;
 • az ellátást végző egészségügyi szolgáltató/orvos nyilatkozatát a beavatkozás elvégzésének, illetve az orvos szakmai szempontból indokolt ellátásnak a vállalásáról;
 • az ellátás (beavatkozás) szakmai indokoltságát alátámasztó egészségügyi dokumentációt (a kezelési tervben is rögzíthető), melynek részét képezi a teljes fogászati status (hiányzó, meglévő fogak jelölésével, meglévő fogak állapotának feltüntetésével);
 • a fogászati anyagokra vonatkozó allergiateszt eredményének másolatát;
 • a kezelési tervnek megfelelő, fogorvosi munkadíjra vonatkozó részletes (állcsontonkénti/fogankénti) árajánlatot, valamint implantátum esetén a magyarországi forgalmazó árajánlatát;
 • amennyiben valamely alapbetegség, illetve annak kezelése hozzájárult a fogazat állapotához, arról szóló szakorvosi véleményt, dokumentációt;
 • az esetleges egészségkárosodás mértékét igazoló dokumentumot;
 • az esetleges közgyógyellátásra való jogosultságról szóló igazolást.

Fogtechnikai költségek átvállalására irányuló kérelemhez a fentieken túl csatolni szükséges:

 

 • a fogpótlást/fogszabályozó készüléket gyártó fogtechnikus nevét, címét, ártámogatási szerződésének számát, megye- és NEAK kódját;
 • a fogtechnikus által adott – az orvosi kezelési tervnek megfelelő – részletes (állcsontonkénti/fogankénti) árajánlatot (felhasználandó anyagok tételes megnevezése, mennyisége, nettó ára, állcsontonként);
 • a forgalmazó által adott fogyasztói árajánlatot, az eszköz megfelelőségét igazoló dokumentációt, valamint a forgalomba hozó nyilatkozatát az eszköz hasznos technológiai élettartamáról;
 • a rendelésre jogosult orvos igazolását, ha a biztosított ellátásához az adott kihordási időre rendelhető gyógyászati segédeszköz-mennyiség nem elegendő (Ellátási és Koordinációs Főosztályhoz benyújtandó kérelmek esetében);
 • javítási díjhoz benyújtott méltányossági kérelem esetén a biztosított nyilatkozatát, melyben megnevezi azt a korábban méltányosságból támogatott gyógyászati segédeszközt, amely javítási díjához kéri a támogatást, és megjelöli, hogy a javítandó eszköz tekintetében mikor részesült méltányosságból támogatásban, a javításra vonatkozó árajánlatot (munkaóra és alkatrész, tételenként);
 • alkatrész cseréjéhez benyújtott méltányossági kérelem esetén a szakorvosi javaslatot, amely tartalmazza az állapotváltozás tényét és leírását, melyből megállapítható az alkatrészcsere indokoltsága, a cseréhez használt alkatrész árát és a munkadíjat;
 • eltérő gyakorisággal történő rendelés esetén a rendelésre jogosult orvos által külön jogszabály szerint kiállított vényt (régi típusú vényen a „Teljes ár”, új típusú vényen „Egyedi Tám.” jogcímet kell bejelölni).

Ugyanolyan egészségügyi szolgáltatásra vagy fogtechnikai eszköz támogatására vonatkozó ismételt méltányossági kérelem esetén csak a megelőző kérelem benyújtása óta eltelt időszakban bekövetkezett (állapot)változást dokumentáló leleteket szükséges csatolni.

A NEAK az egyedi méltányossági eljárása során vizsgálja a beteg kórtörténete, betegség súlyossága, a kezelés költsége és költséghatékonysága alapján a kérelemben megjelölt ellátás, gyógyászati segédeszköz orvosszakmai indokoltságát, továbbá a támogatással rendelhető komparátor technológiát, valamint azt, hogy a kérelmezett eszköz gyógyászati segédeszköznek minősül-e.

A határozattal szemben jogsérelemre hivatkozással annak közlésétől számított 30 napon belül a lakóhely szerint illetékes Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényben szabályozott módon a NEAK-hoz kell benyújtani.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.

További információk a támogatásról itt!