Connect with us

Pénzügy

Ingyen fogászati kezelések – Itt a nyomtatvány, 2024 Február 1-től ennyi pénz jár fogorvosi kezelésre! Sokan így csináltatnak ingyen műfogsort, koronát…

Ingyen fogászati kezelések – Itt a nyomtatvány, 2024 Február 1-től ennyi pénz jár fogorvosi kezelésre!

Ingyen fogászati kezelések – Itt a nyomtatvány, 2024 Február 1-től ennyi pénz jár fogorvosi kezelésre! 2024 Február 1-től ennyi pénzt ad az állam fogászati költségre, kezelésre!

Ingyen fogorvos –  ennyi pénzt ad az állam fogászati költségre, kezelésre! FONTOS!!! Itt a letölthető kérelem : 2024 Február 1-től ennyi pénzt ad az állam fogászati költségre, kezelésre, új fogsorra, implantátumra, szájsebészeti beavatkozásra csak az emberek 99%-a sajnos nem tud róla! Így jóval olcsóbban megúszod a fogorvost!

SZINTE SENKI NEM TUD RÓLA, DE ITT INGYEN VAN:

Tájékoztató a fogászati ellátással kapcsolatos méltányossági kérelmekhez. A fogászati ellátással kapcsolatos költségek (fogorvosi munkadíj, fogtechnikai díj) méltányossági alapon történő átvállalására abban az esetben van lehetőség, ha a fogorvosi ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (továbbiakban: OEP) érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatónál kerül sor, valamint a fogtechnikai eszközöket (fogpótlás/fogszabályozó készülék) az OEP-pel érvényes ártámogatási szerződéssel rendelkező fogtechnikus készíti.

Az OEP egyedi méltányosság keretében támogatást nyújthat: a Magyarországon szakmailag elfogadott, de a finanszírozásba még be nem fogadott eljárások, a befogadott egészségügyi szolgáltatás befogadástól eltérő alkalmazása (implantátum, 18 év felettiek részére történő fogszabályozás), illetve a biztosított által részleges térítési díj megfizetése mellett az egészségbiztosítás terhére igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások (fogpótlás) térítési díjához vagy annak egy részéhez.

A társadalombiztosítási támogatással nem rendelhető gyógyászati segédeszköz árához:

méltányosságból már támogatott gyógyászati segédeszköz javítási díjához; már támogatott, egyedi méretvétel alapján gyártott gyógyászati segédeszköz alkatrészének cseréjéhez, amennyiben a cserét a beteg testi állapotában (fogászati statusában) bekövetkezett változás indokolja; a gyógyászati segédeszközök árához a külön jogszabályban foglaltaktól eltérő gyakorisággal.

Méltányosságból már támogatott fogtechnikai eszköz javítási díjához abban az esetben nyújtható méltányosságból támogatás, amennyiben az eszköz rendeltetésszerű használat közben, a kötelező jótállási időn túl (10 000 Ft bruttó ár feletti eszköz esetén 1 év), de a jogszabály szerinti kihordási időn belül hibásodott meg.

A méltányossági kérelmet az 1. – 4. pontban rögzített esetekben az OEP Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai ellenőrzési Főosztályához (1139 Budapest, Váci út 73./a), az 5. pontban rögzített esetben az OEP – biztosított lakóhelye szerint illetékes – Területi Hivatalához (továbbiakban: TH) kell benyújtani.

Cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy esetében törvényes képviselője jogosult a kérelem aláírására, képviseleti jogának közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal történő igazolásával.

Méltányossági kérelem benyújtására csak a száj szanálását (a fogágy, meglévő fogak szükség szerinti kezelését) követően, a méltányossági kérelem tárgyát képező ellátás megkezdése előtt kerülhet sor.

Számlák bemutatása:

Az elvégzett kezelések költségeiről szóló számlák utólagos, az OEP által a biztosított részére történő megtérítése a hatályos jogszabályok értelmében nem lehetséges. Letölthető nyilatkozat: FNMT.150.K

A támogatással kapcsolatos döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálatát – semmisségi okra hivatkozással – a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni a keresetlevélnek az OEP Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztályához (1139 Budapest, Váci út 73./a) három példányban történő benyújtásával, vagy annak ajánlott küldeményként való postára adásával. A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, a bírósági felülvizsgálat kezdeményezésére jogosult azonban a keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztését kérheti.

Jogszabályi hivatkozások:

– a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.);

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény;

– az Ebtv. végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet;

– a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet;

– az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet;

– a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati ellátásról szóló 48/1997. (XII. 17.) NM rendelet;

– a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet;

– a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló 71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet.

Forrás

Continue Reading
Click to comment

Ajanlo

To Top